1.
Ar aukščiau esantis lėktuvas visada užleidžia žemiau esantį, jei abu artėja tūpti?

1. taip

2. ne, žemiau esantis lėktuvas privalo duoti kelią tik jei jis yra įsitikinęs, kad aukščiau esantis yra pavojuje

3. taip priklauso nuo atstumo tarp jų

  2.
  Ar gali LR oro erdvėje skristi orlaivis, neturintis tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba pasibaigus jo galiojimui?

  1. gali, pranešus apie skrydį aviacijos inspekcijai

  2. gali, orlaivio valdytoji atlikus orlaivio techninį aptarnavimą

  3. gali, CAA išdavus leidimą specialiajam skrydžiui

  4. negali

   3.
   Ar gali skristi LR oro erdve orlaiviai neturintys radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio?

   1. gali tik nekontroliuojamoje oro erdvėje

   2. gali tik suderinus su CAA ir Karinėmis oro pajėgomis (KOP), išskyrus avarines situacijas skrydžio metu

   3. gali esant avarinėms situacijoms skrydžio metu

   4. negali

    4.
    Ar Jūs galite skraidyti, jei Jūsų amžius viršija 65 m.?

    1. taip, bet tik vienmotoriu orlaiviu

    2. taip, bet ne komercinėje aviacijoje

    3. taip, jei įguloje Jūs esate tik vienas toks pilotas, kuriam virš 65 m

    4. ne

     5.
     Ar leidžiama skraidyti neregistruotiems orlaiviams LR oro erdve?

     1. leidžiama orlaiviams praeinantiems valstybinius ir eksploatacinius bandymus

     2. leidžiama, jeigu skraidoma nekontroliuojamoje oro erdvėje ir ne aukščiau 150 m. nuo žemės ar vandens paviršiaus

     3. leidžiama tik savadarbiams orlaiviams

     4. neleidžiama

      6.
      Ar leidžiama skristi VMC (vizualiosios meteorologinės sąlygos) pagal SPT (skrydis pagal prietaisus)?

      1. ne

      2. taip

       7.
       Ar privalo orlaivio vadas apie avariją ir incidentą pranešti CAA?

       1. neprivalo

       2. privalo pranešti tik apie avariją

       3. privalo pranešti nedelsdamas

        8.
        Ar reikalingi specialūs leidimai parodomiesiems renginiams bei varžyboms rengti?

        1. reikalingi

        2. reikalingi, jei vyksta tarptautiniai renginiai bei varžybos

        3. reikalingi, jei renginiai bei varžybos vyksta skrydžio valdymo centrų (SV) atsakomybės rajonuose

        4. nereikalingi

         9.
         Ar šalis – ICAO narė – privalo laikytis Čikagos Konvencijos prieduose numatytų standartų ir rekomenduojamosios praktikos?

         1. neprivalo, informuodama ICAO apie šalyje esančius skirtumus nuo nustatytų standartų ir rekomenduojamosios praktikos

         2. neprivalo

         3. privalo

          10.
          Ar turi teisę OL vadas atsisakyti priimti į OL įgulos narius, keleivius ar krovinį?

          1. taip, jei to reikalauja aplinkybės

          2. ne

          3. taip, išskyrus įgulos narius

          4. taip, esant orlaivio valdytojo leidimui

           11.
           Ar turi teisę orlaivio vadas tūpti blogesnėmis nei leidžiama oro sąlygomis?

           1. taip

           2. taip, jei to reikalauja aerodromo administracija

           3. ne

           4. taip, jei neįmanoma skristi į kitą aerodromą

            12.
            Atsakius radijo ryšiui įjungiamas radijo atsakiklio (transponderio) kodas:

            1. 7700

            2. 2000

            3. 7500

            4. 7600

             13.
             Avarijos (incidento) tyrimo komisijos tikslai yra:

             1. nustatyti priežastis bei parengti rekomendacijas avarijai (incidentui) išvengti

             2. nustatyti priežastis ir atsakomybę

             3. nustatyti priežastis ir kaltininkus

             4. nustatyti kaltininkus ir jų atsakomybę

              14.
              Draudžiamoji zona LR oro erdvėje, tai:

              1. nustatyto dydžio oro erdvė, kurioje orlaiviams skristi gali būti pavojinga

              2. nustatyto dydžio oro erdvė virš svarbių valstybės objektų, kurioje skristi orlaiviams draudžiama

              3. nustatyto dydžio oro erdvė virš KOP aerodromų

              4. pasienio zonos oro erdvės dalis

               15.
               Į kokius (iš kokių) LR oro uostus ir aerodromus gali būti vykdomi tarptautiniai skrydžiai?

               1. Oro uostus ir aerodromus, kuriuose yra atliekamos muitinės, pasienio (pasų) bei kitos sienos perėjimo punktams būdingos procedūros

               2. tik Vilniaus, Kauno, Plangos ir Šiaulių oro uostus

               3. Vilniaus, Kauno, Palangos ir aerodromus, esančius 25 km. Pasienio zonoje

               4. visus, kurie turi CAA išduotą aerodromo registracijos ir tinkamumo naudoti pažymėjimą

                16.
                Iki kokio aukščio (skrydžių lygio) nustatyta nekontroliuojamoji oro erdvė (G) Lietuvoje?

                1. 1500 ft

                2. FL 95

                3. 1500 m

                4. FL 50

                 17.
                 Jūs skrendate iš oro eismo zonos, kurioje nebuvo reikalingas radijo atsakiklis į zoną, kurioje jis būtinas. Kokį radijo atsakiklio kodą Jūs pasirinksite?

                 1. A/7700 +C

                 2. A/7600 +C

                 3. A/2000 +C

                 4. A/1234 +C

                  18.
                  Ką privalo OL vadas?

                  1. informuoti CAA apie visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos orlaivio tinkamumui skraidyti

                  2. eksploatuoti orlaivį pagal nustatytas taisykles ir kontroliuoti skrendančio orlaivio techninę būklę

                  3. prieš skrydį įsitikinti, kad orlaivis parengtas skrydžiui, sukomplektuota bei pasirengusi visa skrydžio įgula ir orlaivyje yra visi reikiami dokumentai

                  4. visi teisingi

                   19.
                   Ką reiškia 2-oji skrydžių laisvė?

                   1. teisė tūpti kitoje valstybėje ne komerciniais tikslais

                   2. teisė tūpti bet kuriame kitos valstybės aerodrome išlaipinti keleivius

                   3. teisė praskristi virš kitos valstybės

                    20.
                    Kaip suprantama sąvoka „kontroliuojamoji oro erdvė“?

                    1. nustatyto dydžio oro erdvė, kurioje teikiamos skrydžių valdymo paslaugos

                    2. nustatyto dydžio oro erdvė, kurioje teikiamos skrydžių valdymo paslaugos skrydžiams pagal SPT, atsižvelgiant į oro erdvės klasifikaciją

                    3. nustatyto dydžio oro erdvė, kurioje skrydžiai kontroliuojami radaro pagalba

                    4. nustatyto dydžio oro erdvė, kurioje skrydžius kontroliuoja KOP

                     21.
                     Kaip suprantama sąvoka „Lietuvos respublikos oro erdvė“?

                     1. Oro erdvė, esanti virš LR teritorijos, vidaus ir teritorinių vandenų

                     2. Oro erdvė, esanti virš LR teritorijos iki 460 SL (460 FL)

                     3. Oro erdvė, esanti virš LR teritorijos

                     4. LR skrydžių informavimo rajono (FIR) oro erdvė

                      22.
                      Kam suteikiama civilinės aviacijos specialistų licencijavimo teisė?

                      1. CA inspekcijos licencijavimo sektoriui

                      2. CA mokymo įstaigoms, turinčioms CAI pripažinimą (leidimą)

                      3. SM civilinės aviacijos departamentui

                      4. CAA

                       23.
                       Kas atsakingas už orlaivio įgulos komplektavimą?

                       1. orlaivio savininkas (naudotojas)

                       2. orlaivio vadas

                       3. skraidymų departamento (skyriaus) vadovas

                       4. aviacijos organizacijos vadovas

                        24.
                        Kas atsakingas už orlaivio tinkamumą skraidyti?

                        1. Orlaivio savininkas (naudotojas)

                        2. Orlaivio vadas

                        3. Orlaivio gamintojas

                        4. CAA

                         25.
                         Kas nustato pereinamąjį skrydžių lygį?

                         1. vežėjas

                         2. CAA

                         3. pilotas

                         4. skrydžių valdymo tarnyba

                          26.
                          Kas tai yra orlaivio vadas?

                          1. orlaivio valdytojo paskirtas pilotas, atsakingas už orlaivio valdymą ir saugą skrydžio metu

                          2. aukščiausias aviacijos organizacijos pareigūnas, esantis orlaivyje skrydžio metu

                          3. pilotas, kuris faktiškai pilotuoja orlaivį konkrečiame skrydžio etape

                          4. orlaivio valdytojo paskirtas vienas iš įgulos narių

                           27.
                           Kas turi teisę atnaujinti kvalifikacijos galiojimą?

                           1. CA departamentas

                           2. CAA

                           3. orlaivio savininkas

                            28.
                            Kas turi teisę atnaujinti licencijų galiojimą?

                            1. CAA

                            2. aviakompanijos skraidymų direktorius

                            3. CA departamentas

                             29.
                             Kas turi teisę rengti, perkvalifikuoti civilinės aviacijos specialistus bei kelti jų kvalifikaciją?

                             1. aviakompanijų mokymo centrai

                             2. aeroklubai

                             3. mokymo organizacijos, turinčios CAA patvirtintas mokymo programas

                             4. visi atsakymai teisingi

                              30.
                              Kas turi užleisti kelią kilus pavojui susidurti skrendant susikertančiais kursais?

                              1. sklandytuvai užleidžia kelią oro balionams

                              2. dirižabliai užleidžia kelią sklandytuvams ir oro balionams

                              3. visi atsakymai teisingi

                              4. jėgainės varomas sunkesnis už orą orlaivis užleidžia kelią dirižabliams, sklandytuvams ir oro balionams

                               31.
                               Kas vykdo LR civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą?

                               1. pagal savo kompetenciją LR Vyriausybė

                               2. visi atsakymai teisingi

                               3. pagal savo kompetenciją Susisiekimo ministerija

                               4. pagal savo kompetenciją CAA

                                32.
                                Kas yra CA specialistai?

                                1. skrydžių vadovai, civilinės aviacijos technikai, inžinieriai ir kiti aviakompanijų specialistai

                                2. orlaivio įgulos nariai, skrydžių vadovai, skrydžių dispečeriai, civilinės aviacijos technikai, inžinieriai, orlaivių palydovai

                                3. orlaivio įgulos nariai, skrydžių vadovai, civilinės aviacijos technikai, inžinieriai ir kiti aviakompanijų specialistai

                                4. orlaivio įgulos nariai, pilotai mokiniai, skrydžių vadovai, orlaivių palydovai, aviacijos technikai

                                 33.
                                 Kas yra „avarija“?

                                 1. visi atsakymai teisingi

                                 2. įvykis, kurio metu orlaivis sugadintas arba suardoma jo konstrukcija

                                 3. įvykis, kurio metu orlaivis dingsta be žinios arba patenka į tokią vietą, kur priėjimas prie jo visiškai neįmanomas

                                 4. įvykis, kurio metu žuvo kuris nors asmuo arba jis buvo sužalotas taip, kad per 30 parų nuo sužalojimo momento mirė

                                  34.
                                  Kas yra „incidentas“?

                                  1. įvykis, kurio metu orlaivis dingsta be žinios arba patenka į tokią vietą, kur priėjimas prie jo visiškai neįmanomas

                                  2. įvykis, kurio metu orlaivis sugadintas arba suardoma jo konstrukcija

                                  3. visi su orlaivio naudojimu susiję įvykiai, išskyrus avarijas, kai jų metu iškyla (ar galėjo iškilti) pavojus skrydžių saugai

                                  4. įvykis, kurio metu žuvo kuris nors asmuo arba jis buvo sužalotas taip, kad per 30 parų nuo sužalojimo momento mirė

                                   35.
                                   Kas yra „pavojingas incidentas“?

                                   1. incidentas, sukėlęs didelę avarijos tikimybę, kurio pavyko išvengti laiku ėmusis papildomų įgulos ir (arba skrydžių vadovų) veiksmų arba laimingo atsitiktinumo dėka

                                   2. įvykis, kurio metu orlaivis dingsta be žinios arba patenka į tokią vietą, kur priėjimas prie jo visiškai neįmanomas

                                   3. įvykis, kurio metu orlaivis sugadintas arba suardoma jo konstrukcija

                                   4. visi su orlaivio naudojimu susiję įvykiai, išskyrus avarijas, kai jų metu iškyla (ar galėjo iškilti) pavojus skrydžių saugai

                                    36.
                                    Kas yra „skrydžio planas“?

                                    1. orlaivio vado pasiruošimas skrydžiui analizuojant turimą meteo informaciją, nustatant skrydžio plotą ir kryptį, paskaičiuojant maksimalų keliamą svorį

                                    2. orlaivio vado pranešimas apie planuojamą skrydį Skrydžių valdymo tarnybai

                                    3. oro eismo paslaugų tarnyboms teikiama atitinkama informacija apie numatomą orlaivio skrydį arba jo dalį

                                    4. visi atsakymai teisingi

                                     37.
                                     Kiek laiko galioja piloto instruktoriaus kvalifikacija?

                                     1. 1,5 metų

                                     2. 3 metus

                                     3. 1 metus

                                     4. 2 metus

                                      38.
                                      Kiek laiko galioja skrydžio egzaminas?

                                      1. 6 mėnesius

                                      2. 90 dienų

                                      3. 12 mėnesių

                                      4. 30 dienų

                                       39.
                                       Klaidingos informacijos pateikimas orlaivio įgulai ir (ar) skrydžių vadovui, sukėlęs tiesioginę grėsmę skrydžio saugai, užtraukia:

                                       1. teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu arba dirbti skrydžių vadovu atėmimą iki 5 metų

                                       2. baudą nuo 144 EUR iki 289 EUR

                                       3. įspėjimą

                                        40.
                                        Kokia bauda baudžiamas asmuo, pilotuojantis orlaivį, apsvaigęs alkoholiu, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis?

                                        1. nuo 579 EUR iki 868 EUR

                                        2. 890 EUR

                                        3. nuo 320 EUR iki 740 EUR

                                        4. 1560 EUR

                                         41.
                                         Kokia bauda baudžiamas asmuo, pilotuojantis orlaivį, neturint galiojančios atitinkamos aviacijos specialisto licencijos?

                                         1. nuo 141 EUR iki 238 EUR

                                         2. nuo 144 EUR iki 289 EUR

                                         3. 740 EUR

                                         4. 1350 EUR

                                          42.
                                          Kokia yra aviacijos įvykių klasifikacija?

                                          1. avarija, incidentas, aviacijos įvykis

                                          2. katastrofa, avarija, incidentas

                                          3. katastrofa, avarija, atsitikimas žemėje

                                          4. avarija, incidentas, pavojingas incidentas

                                           43.
                                           Kokiais atvejais nebūtina pateikti skrydžio plano?

                                           1. atliekant paieškos ir gelbėjimo darbus, likviduojant stichinių nelaimių padarinius

                                           2. teikiant neatidėliotiną medicinos pagalbą

                                           3. visi atsakymai teisingi

                                           4. kai valstybės orlaiviai panaudojami operatyvinėms užduotims atlikti

                                            44.
                                            Kokie dokumentai turi būti orlaivyje skrydžio metu?

                                            1. OL registravimo liudijimas; Leidimas naudotis radijo stotimi; OL tinkamumo skraidyti pažymėjimas; OL techninės būklės žurnalas; Skrydžių vykdymo vadovas (SVV); Draudimo sertifikatas; Dokumentai apie keleivius ir krovinį, jei jų orlaivyje yra; Triukšmo sertifikatas; Vežėjo oru sertifikatas (tik vežėjams)

                                            2. OL registravimo liudijimas; Leidimas naudotis radijo stotimi; OL tinkamumo skraidyti pažymėjimas; OL techninės būklės žurnalas; Skrydžių vykdymo vadovas (SVV); Draudimo sertifikatas; Dokumentai apie keleivius ir krovinį, jei jie yra orlaivyje; Vežėjo oru sertifikatas (tik vežėjams); Žemėlapiai, paruošti skrydžio užduočiai

                                            3. OL registravimo liudijimas; Leidimas naudotis radijo stotimi; OL resurso apskaitos žurnalas; Skrydžių vykdymo vadovas (SVV); Dokumentai apie keleivius ir krovinį, jei jie yra orlaivyje; Draudimo sertifikatas; Triukšmo sertifikatas; Vežėjo oru sertifikatas (tik vežėjams)

                                             45.
                                             Kokie skrydžiai galimi tik pateikus skrydžio planą?

                                             1. tarptautiniai orlaivių skrydžiai; skrydžiai kontroliuojamoje oro erdvėje; skrydžiai pasienio zonoje; skrydžiai, kuriems reikia oro eismo paslaugų

                                             2. tarptautiniai orlaivių skrydžiai; skrydžiai kontroliuojamoje oro erdvėje; skrydžiai pasienio zonoje; skrydžiai draudžiamose zonose

                                             3. tarptautiniai orlaivių skrydžiai; parodomieji skrydžiai virš gyvenamųjų vietovių; skrydžiai pasienio zonoje; skrydžiai draudžiamose zonose

                                             4. visi skrydžiai LR oro erdvėje

                                              46.
                                              Pasienio zona, tai:

                                              1. 15 kilometrų Lietuvos Respublikos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos į teritorijos gilumą

                                              2. 4 jūrmylių Lietuvos Respublikos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos į teritorijos gilumą

                                              3. 5 kilometrai Lietuvos Respublikos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos į teritorijos gilumą

                                              4. 10 kilometrų Lietuvos Respublikos oro erdvės dalis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos į teritorijos gilumą

                                               47.
                                               Kokios draudžiamos zonos yra LR oro erdvėje?

                                               1. virš Visagino, Mažeikių, Vilniaus m. vakarinės dalies

                                               2. virš Visagino, Mažeikių, Jonavos, Kėdainių, Vilniaus m. centro

                                               3. Virš Visagino, Kėdainių, Panevėžio (Pajuostės), Šiaulių (Zoknių), Vilniaus m. centro

                                               4. virš Visagino, Jonavos, Kazlų Rūdos, Panevėžio (Pajuostės) Vilniaus m. vakarinės dalies

                                                48.
                                                Kokios meteo sąlygos nustatytos skrydžiams pagal VST CTR oro erdvėje (išskyrus spec. VST skrydžius)?

                                                1. matomumas – 5 km, debesų padas – 1000 ft (300 m)

                                                2. matomumas – 3 km, debesų padas – 450 ft (137 m)

                                                3. matomumas – 3 km, debesų padas – 1500 ft (450 m)

                                                4. matomumas – 5 km, debesų padas – 450 ft (137 m)

                                                 49.
                                                 Kokios orlaivio vado pareigos avarinio tūpimo atveju?

                                                 1. visi teisingi

                                                 2. vadovauti gelbėjimo darbams, kol atvyksta atitinkamos tarnybos

                                                 3. sudaryti įvykio vietos schemą

                                                 4. apklausti liudininkus

                                                  50.
                                                  Koks minimalus skrydžio aukštis virš žemės ar vandens paviršiaus (išskyrus skrydžius virš gyvenamųjų vietovių, žmonių susitelkimo vietų)?

                                                  1. 500 ft (150 m)

                                                  2. 1000 ft (300 m)

                                                  3. minimalus aukštis neribojamas

                                                  4. 150 ft (45 m)

                                                   51.
                                                   Koks orlaivis laikomas civiliniu orlaiviu?

                                                   1. visi atsakymai teisingi

                                                   2. orlaivis naudojamas keleivių ir krovinių gabenimui

                                                   3. orlaivis, kurio savininkas yra fizinis ar juridinis asmuo

                                                   4. orlaivis įregistruotas civilinių orlaivių registre

                                                    52.
                                                    Koks orlaivis laikomas valstybės orlaiviu?

                                                    1. orlaivis, kurio savininkas yra Krašto apsaugos ir Susisiekimo ministerija

                                                    2. orlaivis, kurio savininkas yra juridinis asmuo

                                                    3. orlaivis įregistruotas Valstybės orlaivių registre

                                                    4. Krašto apsaugos, muitinės ir vidaus reikalų tarnybų naudojamas orlaivis

                                                     53.
                                                     Koks yra maksimalus leidžiama FL, kuriuo leidžiama skristi pagal VST be specialaus leidimo?

                                                     1. FL 195

                                                     2. FL 290

                                                     3. FL 200

                                                     4. FL 245

                                                      54.
                                                      Koks yra pagrindinis ICAO dokumentas?

                                                      1. Varšuvos konvencija

                                                      2. Čikagos konvencija

                                                      3. Hagos konvencija

                                                      4. Helsinkio susitarimo baigiamasis aktas

                                                       55.
                                                       Licencijos savininkas nedelsdamas privalo informuoti CA vyriausiąjį medicinos ekspertą apie hospitalizaciją, trukusią ilgiau kaip:

                                                       1. 48 val

                                                       2. 12 val

                                                       3. 24 val

                                                       4. 36 val

                                                        56.
                                                        LR orlaivio nacionalinis ženklas yra:

                                                        1. LTU

                                                        2. LT

                                                        3. LV

                                                        4. LY

                                                         57.
                                                         MK=085, min. saugus skrydžio aukštis yra 4500 ft. Koks būtų žemiausias teisingas skrydžio lygis jei skristumėte pagal VST?

                                                         1. FL 45

                                                         2. Nėra pakankamai informacijos

                                                         3. FL 55

                                                         4. Galima pasirinkti bet kokį

                                                          58.
                                                          Orlaiviai LR valstybės sieną gali kirsti:

                                                          1. nurodytais oro erdvės struktūroje oro keliais arba CAA numatytais maršrutais (suderinus tai su KOP)

                                                          2. tik nustatytais oro erdvės struktūroje oro keliais

                                                          3. skrendant pagal VST (VFR) tiesiausiu keliu, jungiančiu kilimo ir tūpimo aerodromus

                                                           59.
                                                           Orlaiviai virš gyvenamųjų vietovių turi skristi nustatytame aukštyje, kuris:

                                                           1. yra ne mažesnis nei 150 m. AGL

                                                           2. užtikrintų priverstinį OL nutūpimą už gyvenamosios vietovės ribų

                                                           3. yra ne mažesnis nei 300 m. AGL

                                                           4. yra ne mažesnis nei 150 m. AGL bei užtikrintų priverstinį OL nutūpimą už gyvenamosios vietovės ribų

                                                            60.
                                                            Orlaivio patyrusio avariją, vadas arba bet kuris įgulos narys nedelsdamas privalo informuoti apie avariją:

                                                            1. CA administraciją

                                                            2. CA departamentą

                                                            3. CA inspekciją

                                                            4. Aeronautikos gelbėjimo koordinacinį centrą

                                                             61.
                                                             Orlaivio skrydis be specialaus leidimo draudžiamose zonose, užtraukia:

                                                             1. teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu atėmimą

                                                             2. įspėjimą

                                                             3. baudą nuo 300 EUR iki 550 EUR

                                                              62.
                                                              Orlaivio vadas turi teisę:

                                                              1. prireikus pagalbos kreiptis į keleivius

                                                              2. visi atsakymai teisingi

                                                              3. priimti galutinį sprendimą kilti išskrendant

                                                              4. nutraukti skrydį ir tūpti

                                                               63.
                                                               Orlaivių įgulų pokalbiai su skrydžių vadovais LR oro erdvėje vyksta:

                                                               1. lietuvių ir bet kuria kita oficialia ICAO kalba

                                                               2. lietuvių ir anglų kalbomis

                                                               3. tik lietuvių kalba

                                                               4. lietuvių, anglų ir rusų kalba

                                                                64.
                                                                Orlaivių parodomieji skrydžiai virš gyvenamųjų vietovių leidžiami:

                                                                1. tik suderinus su vietos savivaldybe ir gavus CAA leidimą

                                                                2. tik suderinus su vietos savivaldybe ir gavus KOP leidimą

                                                                3. tik suderinus su vietos savivaldybe

                                                                 65.
                                                                 Pagal kokį slėgį matuojamas absoliutusis skrydžio aukštis žemiau perėjimo lygio (transition level)?

                                                                 1. QNH – slėgį vidutiniame jūros lygyje

                                                                 2. QNE – standartinį slėgį 1013,2 mb

                                                                 3. QFE – aerodromo slėgį

                                                                 4. 760 mm Hg

                                                                  66.
                                                                  Perduodant pavojaus signalą radijo ryšio pagalba vartojamas žodis:

                                                                  1. MAY DAY

                                                                  2. ALERTA

                                                                  3. PAN PAN

                                                                  4. INSERFA

                                                                   67.
                                                                   Prieš kiek laiko iki išskridimo būtina pateikti skrydžio planą, skrendant LR oro erdve?

                                                                   1. prieš 3 val

                                                                   2. ne vėliau kaip prieš 30 min

                                                                   3. ne vėliau kaip prieš 1 val

                                                                   4. prieš 12 val iki išskridimo datos

                                                                    68.
                                                                    Tarptautinės CA organizacija (ICAO) būstinė yra įsikūrusi:

                                                                    1. Čikagoje

                                                                    2. Monrealyje

                                                                    3. Ženevoje

                                                                    4. Niujorke

                                                                     69.
                                                                     Tarptautinis avarinis radijo ryšio dažnis yra:

                                                                     1. 118,1 MHz

                                                                     2. 121,5 MHz

                                                                     3. 122,5 MHz

                                                                     4. 123,4 MHz

                                                                      70.
                                                                      Teorijos egzaminas išlaikytas, jei pretendentas gerai atsako nemažiau kaip į:

                                                                      1. 90 % pateiktų klausimų

                                                                      2. 60 %

                                                                      3. 85 %

                                                                      4. 75 %

                                                                       71.
                                                                        Kokia tarptautinė aviacijos organizacija buvo įkurta priėmus Čikagos konvenciją?

                                                                       1. IFALPA

                                                                       2. ICAO

                                                                       3. AOPA

                                                                       4. IATA

                                                                        72.
                                                                        Kokie yra pagrindiniai LR oro teisės aktai?

                                                                        1. Oro erdvės naudojimo taisyklės. Civilinės aviacijos įstatymas. Oro erdvės naudojimo įstatymas. Oro erdvės struktūros įstatymas. CA specialistų licencijavimo nuostatai

                                                                        2. Oro erdvės naudojimo įstatymas. Civilinės aviacijos įstatymas. Oro erdvės naudojimo taisyklės. Oro erdvės struktūra. CA specialistų licencijavimo nuostatai

                                                                         73.
                                                                         Kaip suprantama sąvoka “Lietuvos Respublikos oro erdvė’’?

                                                                         1. Lietuvos Respublikos skrydžių informavimo rajono (FIR) oro erdvė

                                                                         2. Oro erdvė, esanti virš LR teritorijos, vidaus ir teritorinių vandenų

                                                                         3. Oro erdvė esanti, virš LR teritorijos iki 460 SL (FL460)

                                                                         4. Oro erdvė, esanti virš LR teritorijos

                                                                          74.
                                                                          Kam suteikiamas LR oro erdvės naudojimo prioritetas?

                                                                          1. Orlaiviams, vežantiems ypatingai svarbius asmenis

                                                                          2. Karo aviacijai

                                                                          3. Civilinės aviacijos tiklams, o esant ypatingoms situacijoms arba karo atveju - krašto apsaugos tiklslams

                                                                          4. Civilinei aviacijai

                                                                           75.
                                                                           Kas vykdo LR oro erdvės kontrolę, apsaugą ir gynybą?

                                                                           1. Krašto apsaugos ministerija

                                                                           2. Cvilinės aviacijos direkcijos aviacijos saugumo departamentas

                                                                           3. Karinės oro pajėgos

                                                                           4. Civilinės aviacijos direkcijos oro paslaugų departamentas

                                                                            76.
                                                                            Kas vykdo LR oro erdvės naudojimo koordinavimą ir oro navigacijos paslaugų teikimą LR oro erdvėje, išskyrus pasienio, draudžiamas, ribojimo ir pavojingas zonas bei KOP aerodromų oro erdvę?

                                                                            1. Karinės oro pajėgos arba jų prašymu Susisiekimo ministerija

                                                                            2. Susisiekimo ministerija

                                                                            3. Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija

                                                                            4. Susisiekimo ministerija arba jos prašymu Karinės oro pajėgos

                                                                             77.
                                                                             Kas vykdo LR oro erdvės naudojimo koordinavimą ir oro navigacijos paslaugų teikimą draudžiamose, pasienio (išskyrus oro kelius), ribojimo ir pavojingose zonose bei KOP aerodromų oro erdvėje?

                                                                             1. Civilnės aviacijos direkcijos skrydžių valdymo tarnyba

                                                                             2. Karinės oro pajėgos arba jų prašymu Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija

                                                                             3. Susisiekimo ministerija arba jos prašymu Karinės oro pajėgos

                                                                             4. Civilinės aviacijos direkcijos ONPD susiderinus su KOP

                                                                              78.
                                                                              Kas vykdo LR civilinės aviacijos valstybinį valdymą?

                                                                              1. Susisiekimo ministerija ar jos įgaliota institucija

                                                                              2. pagal savo kompetenciją Susisiekimo ministerija ir Civilinės aviacijos administracija

                                                                              3. Susisiekimo ministerijos civilinės aviacijos departamentas

                                                                              4. pagal savo kompetenciją Susisiekimo ministerija ir LR civilinės aviacijos direkcija

                                                                               79.
                                                                               Kieno nuosavybė yra skrydžių valdymo sistemos navigaciniai įrenginiai?

                                                                               1. savivaldybės

                                                                               2. Lietuvos Respublikos

                                                                               3. Lietuvos valstybės ir savivaldybės

                                                                               4. juridinio arba fizinio asmens

                                                                                80.
                                                                                Kas atsakingas už orlaivio įgulos komplektavimą?

                                                                                1. skraidymų departamento (skyriaus) vadovas

                                                                                2. orlaivio valdytojas

                                                                                3. aviacijos organizacijos vadovas

                                                                                4. orlaivio vadas

                                                                                 81.
                                                                                 Kas turi teisę rengti, perkvalifikuoti civilinės aviacijos specialistus bei kelti jų kvalifikaciją?

                                                                                 1. visi teisingi

                                                                                 2. mokymo organizacijos, kurios turi CAA patvirtintas mokymo programas

                                                                                 3. aviakompanijų mokymo centrai

                                                                                 4. aeroklubai

                                                                                  82.
                                                                                  Ką privalo orlaivio vadas?

                                                                                  1. prieš skrydį įsitikinti, kad orlaivis turi visus dokumentus

                                                                                  2. prieš skrydį įsitikinti, kad orlaivis parengtas skrydžiui ir pilotuoti orlaivį pagal nustatytas taisykles

                                                                                  3. informuoti Direkciją apie visas apylinkes, galinčias padaryti įtaką orlaivio tinkamumui skraidyti

                                                                                  4. visi teisingi

                                                                                   83.
                                                                                   Orlaiviai virš gyvenamųjų vietovių turi skristi nustatytame aukštyje, kuris:

                                                                                   1. b. užtikrintų priverstinį orlaivio nutūpimą už gyvenamosios vietovės ribų

                                                                                   2. a. yra ne mažesnis nei 150m AGL

                                                                                   3. teisingi b ir c

                                                                                   4. c. yra ne mažesnis nei 300m, AGL

                                                                                    84.
                                                                                    Ar būtina turėti atitinkamą sertifikatą ir leidimą (licenciją) atliekant specialiuosius aviacijos darbus žemės ūkyje, oro reklamoje, stebint ir patruliuojant?

                                                                                    1. būtina, jei tai atliekama komerciniais tikslais

                                                                                    2. nebūtina

                                                                                    3. būtina jei darbus atlieka aviacijos įmonė

                                                                                    4. būtina

                                                                                     85.
                                                                                     Ar reikalingi specialūs leidimai parodomiesiems renginiams bei varžyboms rengti?

                                                                                     1. nereikalingi

                                                                                     2. reikalingi

                                                                                      86.
                                                                                      Lietuvos Respublikos oro erdvę sudaro:

                                                                                      1. oro eismo paslaugų oro erdvė, pasienio zona, draudžiamas zona, ribojamoji zona, karinė zona

                                                                                      2. oro eismo paslaugų oro erdvė, pasienio zona, specialios veiklos oro erdvė

                                                                                      3. oro eismo paslaugų oro erdvė, pasienio zona, draudžiamas zona, ribojamoji zona

                                                                                      4. oro eismo paslaugų oro erdvė, pasienio zona, specialios veiklos oro erdvė, draudžiamas zona

                                                                                       87.
                                                                                       Kas yra komercinis reguliarus oro susisiekimas?

                                                                                       1. skrydžiai numatytais maršrutais, kuriais mokamai vežami keliaiviai bagažas, kroviniai ir paštas

                                                                                       2. skrydžiai, kuriais reguliariai, pagal paskelbtą tvarkaraštį, nustatytais maršrutais mokamai vežami keleiviai, bagažas, kroviniai ir paštas

                                                                                       3. visi skrydžiai, kuriais reguliariai skraidoma nustatytais maršrutais

                                                                                       4. visi skrydžiai, kuriais mokamai vežami keleiviai, bagažas, kroviniai ir paštas

                                                                                        88.
                                                                                        Koks laikas rašomas ATS plane:

                                                                                        1. Vietos laikas

                                                                                        2. Tarptautinis UTC

                                                                                         89.
                                                                                         Kokia į(iš)skridimo tvarka į(iš) CTR oro erdvę skrendant pagal VST?

                                                                                         1. tiesiausiu keliu į paskirties tašką

                                                                                         2. pagal standartinę išskridimo procedūrą (SID;STAR)

                                                                                         3. per specialiai nustatytus į(iš)skridimo taškus

                                                                                         4. orlaivio vado nuožiūra optimaliausiu maršrutu

                                                                                          90.
                                                                                          Orlaivį ištikus nelaimei ar pavojui, praradus orientuotę ir nesant kitokiam radijo ryšiui, įgula naudoja radijo dažnį:

                                                                                          1. 3mhz

                                                                                          2. 121,5mhz

                                                                                          3. 125,5mhz

                                                                                           91.
                                                                                           Tarptautinis signalas, perduodamas radiotelefonu, norint pranešti apie galinčią kilti grėsmę keleiviams, bei ekipažui, esantiems orlaivyje:

                                                                                           1. ALERTA

                                                                                           2. MAY DAY

                                                                                           3. PAN PAN

                                                                                            92.
                                                                                            Kilus grėsmei keleivių ir įgulos saugumui, kai būtina neatidėliotina pagalba, tarptautinis pavojaus signalas perduodamas žodžiu:

                                                                                            1. ALERTA

                                                                                            2. PAN PAN

                                                                                            3. MAY DAY

                                                                                             93.
                                                                                             Kokį kodą orlaivio įgula privalo surinkti nutrūkus radijo ryšiui?

                                                                                             1. 7600

                                                                                             2. 7700

                                                                                             3. 7500

                                                                                              94.
                                                                                              Kokį kodą privalo surinkti orlaivio įgula esant nesankcionuotam įsikišimui?

                                                                                              1. 7600

                                                                                              2. 7500

                                                                                              3. 7700

                                                                                               95.
                                                                                               Kokį kodą privalo surinkti orlaivio įgula atsakius įrangai, esant avarinėms sąlygoms arba pavojingai situacijai (nelaimės būsenoje)?

                                                                                               1. 7500

                                                                                               2. 7600

                                                                                               3. 7700

                                                                                                96.
                                                                                                Kokią prasmę turi “nuolat žalios” spalvos šviesos signalas (žemėje), kai nėra radijo ryšio su aerodromo SV?

                                                                                                1. kilti leidžiama

                                                                                                2. tūpti ir kilti - leidžiama

                                                                                                3. riedėti leidžiama

                                                                                                 97.
                                                                                                 Kokią prasmę turi “nuolat raudonos” spalvos šviesos signalas (žemėje), kai nėra radijo ryšio su aerodromo SV?

                                                                                                 1. aerodromas nesaugus

                                                                                                 2. duokite kelią kitam OL ir tęskite skrydį ratu / sustokite

                                                                                                 3. tūpkite ir riedėkite į peroną

                                                                                                  98.
                                                                                                  Kokia yra raudonos raketos reikšmė?

                                                                                                  1. tūpkite

                                                                                                  2. duokite pirmumą kitam orlaiviui

                                                                                                  3. nesvarbu, kokie buvo ankstesni nurodymai - dabar tūpti draudžiama

                                                                                                   99.
                                                                                                   Ar galima vykdyti akrobatinius skrydžius kontroliuojamoje Oro erdvėje?

                                                                                                   1. galima

                                                                                                   2. negalima

                                                                                                   3. galima, skrydžių valdymo tarnybai leidus

                                                                                                   4. galima, tik CA incpekcijai leidus

                                                                                                    100.
                                                                                                    Artėjant vienos klasės dviems orlaiviams susikertančiais kursais maždaug viename aukštyje, orlaivis privalo duoti kelią:

                                                                                                    1. orlaivis iš kairės pusės sumažina aukštį, o esantis dešinėje- padidina aukštį

                                                                                                    2. kitam orlaiviui esančiam iš kairės puėes

                                                                                                    3. kitam orlaiviui esančiam iš dešinės pusės

                                                                                                    4. orlaiviai išsiskiria orlaivių vadų sprendimu, priklausomai nuo situacijos

                                                                                                     101.
                                                                                                     Artėjant susikertančiais kursais maždaug viename aukštyje lėktuvui ir sklandytuvui, privalo duoti kelią:

                                                                                                     1. sklandytuvas – lėktuvui

                                                                                                     2. lėktuvas – sklandytuvui

                                                                                                     3. orlaivis kitam orlaiviui, esančiam iš dešinės pusės

                                                                                                     4. orlaivis kitam orlaiviui, esančiam iš kairės pusės

                                                                                                      102.
                                                                                                      Per kokį laiką po teorijos mokymo programos baigimo pretendentas privalo išlaikyti teorijos egzaminus?

                                                                                                      1. 24 mėn

                                                                                                      2. 6 mėn

                                                                                                      3. 18 mėn

                                                                                                       103.
                                                                                                       Ar tikrinami praktiniai gebėjimai, jei pretendentas neišlaikė teorijos egzamino?

                                                                                                       1. kaip nuspręs egzaminatorius

                                                                                                       2. tikrinami

                                                                                                       3. tikrinami, licencijavimo komisijos pirmininko sprendimu

                                                                                                       4. netikrinami

                                                                                                        104.
                                                                                                        Koks orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laikas?

                                                                                                        1. b. iki pirmojo orlaivio remonto

                                                                                                        2. a. vieneri metai

                                                                                                        3. teisingi b ir c

                                                                                                        4. c. ne ilgesnis kaip dveji metai

                                                                                                         105.
                                                                                                         Kokiems specialiesiems skrydžiams atlikti būtinas leidimas, kuris įrašomas į piloto licencija?

                                                                                                         1. paieškos ir gelbėjimo darbams, akrobatiniams skrydžiams, sklandytuvų išvilkimui, barstymui ir purškimui, darbams oro reklamoje, tūpimams į aikšteles pasirinktas iš oro

                                                                                                         2. vizualiesiems naktiniams skrydžiams, akrobatiniams skrydžiams, darbams oro reklamoje, barstymui ir purškimui, paieškos ir gelbėjimo darbams, tūpimams į aikšteles pasirinktas iš oro

                                                                                                         3. vizualiesiems naktiniams skrydžiams, akrobatiniams skrydžiams, sklandytuvų išvilkimui, barstymui ir purškimui, parašiutininkų išmetimui, tūpimams į aikšteles pasirinktas iš oro

                                                                                                         4. vizualiesiems naktiniams skrydžiams, akrobatiniams skrydžiams, sklandytuvų išvilkimui, paieškos ir gelbėjimo darbams, neatideliotinos medicinos pagalbos darbams, tūpimams į aikšteles pasirinktas iš oro

                                                                                                          106.
                                                                                                          Ar galima orlaivį įregistruoti keliose valstybėse?

                                                                                                          1. negalima

                                                                                                          2. galima

                                                                                                           107.
                                                                                                           Priežeminio vėjo greičio matavimo vienetai naudojami LR civilinėje aviacijoje:

                                                                                                           1. km/h

                                                                                                           2. m/s

                                                                                                           3. kt (mazgai)

                                                                                                            108.
                                                                                                            Matomumo (RVR) matavimo vienetai ant KTT naudojami LR civilinėje aviacijoje:

                                                                                                            1. metrais

                                                                                                            2. kilometrais

                                                                                                            3. pėdomis

                                                                                                             109.
                                                                                                             Vertikalaus matomumo arba debesų pado matavimo vienetai naudojami LR civilinėje aviacijoje:

                                                                                                             1. kilometrais

                                                                                                             2. pėdomis (ft)

                                                                                                             3. metrais

                                                                                                              110.
                                                                                                              Orlaivio skrydžio greičio matavimo vienetai naudojami LR civilinėje aviacijoje:

                                                                                                              1. mazgai (kt)

                                                                                                              2. km/h

                                                                                                               111.
                                                                                                               Ar turi teisę orlaivio vadas išskristi esamo arba laukiamo apledėjimo sąlygomis?

                                                                                                               1. turi

                                                                                                               2. neturi

                                                                                                                112.
                                                                                                                Kas turi užtikrinti, kad keleiviai būtų supažindinti su skrydžio saugos taisyklėmis?

                                                                                                                1. orlaivio vadas

                                                                                                                2. orlaivio savininkas

                                                                                                                3. keleivis atsakingas už savo saugumą

                                                                                                                 113.
                                                                                                                 Ką privalo įvykdyti orlaivio vadas iki skrydžio?

                                                                                                                 1. įsitikinti, kad OL yra parengtas skrydžiui ir OL yra visi reikiami dokumentai, priduoti skrydžio planą

                                                                                                                 2. įsitikinti, kad OL yra parengtas skrydžiui ir OL yra visi reikiami dokumentai

                                                                                                                  114.
                                                                                                                  Kokiais atvejais reikalingos gelbėjimosi liemenės kiekvienam, esančiam orlaivyje, asmeniui skrendant virš vandens vienmotoriais orlaiviais?

                                                                                                                  1. kai nutolstama nuo kranto toliau nei 12 NM

                                                                                                                  2. visais atvejais

                                                                                                                  3. kai nutolstama nuo kranto toliau nei didžiausias orlaivio sklendimo nuotolis

                                                                                                                  4. visais atvejais, skrendant orlaiviu su neįtraukiama važiuokle

                                                                                                                   115.
                                                                                                                   Vizualius naktinius skrydžius leidžiama atlikti:

                                                                                                                   1. vizualūs naktiniai skrydžiai draudžiami

                                                                                                                   2. išlaikius nustatytus teorinius ir praktinius egzaminus

                                                                                                                    116.
                                                                                                                    Vizualius skrydžius valdomoje oro erdvėje leidžiama atlikti:

                                                                                                                    1. skrydžiai valdomoje oro erdvėje draudžiami

                                                                                                                    2. galima pateikus skrydžio planą

                                                                                                                    3. pateikus skrydžio planą ir vedant radijo ryšį

                                                                                                                     117.
                                                                                                                     Ar pripažistamos užsienyje išduotos licenzijos:

                                                                                                                     1. nepripažįstamos

                                                                                                                     2. pripažįstamos tik ICAO narių

                                                                                                                      118.
                                                                                                                      Barometrinis aukštis, tai:

                                                                                                                      1. atmosferos slėgis, išreikštas standartiniu aukščiu, kuris atitinka konkrečios vietovės atmosferos slėgį

                                                                                                                      2. aukštis, matuojamas nuo jūros lygio iki skrydžio FL

                                                                                                                      3. atmosferos slėgis, išreikštas absoliučiuoju aukščiu, kuris atitinka standartinės atmosferos slėgį

                                                                                                                       119.
                                                                                                                       Debesų padas, tai:

                                                                                                                       1. aukštis nuo sausumos ar vandens iki žemiausio debesų sluoksnio, esančio žemiau kaip 4500 metrų (15000 pėdų) ir dengiančio daugiau negu pusę dangaus

                                                                                                                       2. aukštis nuo sausumos ar vandens iki žemiausio debesų sluoksnio, esančio žemiau kaip 6000 metrų (20000 pėdų) ir dengiančio daugiau negu pusę dangaus

                                                                                                                       3. aukštis nuo sausumos ar vandens iki žemiausio debesų sluoksnio, esančio žemiau kaip 5000 metrų (16000 pėdų) ir dengiančio daugiau negu pusę dangaus

                                                                                                                        120.
                                                                                                                        Kursas, tai:

                                                                                                                        1. orlaivio skersinės ašies kryptis, išreikšta laipsniais nuo šiaurės magnetinio dienovidinio

                                                                                                                        2. orlaivio išilginės ašies kryptis, išreikšta laipsniais nuo šiaurės dienovidinio (tikrojo, magnetinio, kompaso ar sąlyginio)

                                                                                                                        3. orlaivio skersinės ašies kryptis, išreikšta laipsniais nuo šiaurės dienovidinio (tikrojo, magnetinio, kompaso ar sąlyginio)