Laivybos taisyklės

Saugios laivybos taisyklės, kurias būtina žinoti kiekvienam laivavedžiui.

Kokiu greičiu turi plaukti laivas:

1. Kad reikalui esant būtų galima laiku sustoti

2. Laivas turi plaukti kapitono nurodytu greičiu

3. Laivas privalo plaukti tokiu greičiu, kad jis galėtų atlikti privalomus ir efektyvius veiksmus susidūrimui išvengti ir būtų sustabdytas tokiame nuotolyje, kuris yra būtinas esamomis sąlygomis

klausimas #1
  Kai du laivai plaukia kertančiais kursais taip, kad kyla susidūrimo pavojus, tai:

  1. Kiekvienas iš jų privalo pakeisti kursą į kairę taip, kad galėtų prasilenkti dešiniais bortais

  2. Laivas, kurio dešinėje pusėje yra kitas laivas, privalo duoti jam kelią, be to, jis negali kirsti jo plaukimo kurso iš priekio (COLREGS-72. 15 taisyklė)

  3. Laivas, kurio kairėje pusėje yra kitas laivas, privalo duoti jam kelią

  klausimas #2
   Žvejojantis laivas turi duoti kelią: COLREGS-72

   1. Buriniam laivui

   2. Nevaldomam laivui, riboto manevringumo laivui, ribotos grimzlės laivui

   3. Laivui, vežančiam pavojingą krovinį

   klausimas #3
    Į kokius faktorius laivavedys turi atkreipti dėmesį pasirinkdamas saugų greitį:

    1. Įvertinti pervežamų keleivių skaičių

    2. Vėjo ir tėkmės būklę bei navigacinių pavojų artumą

    3. Kuro atsargų kiekį laive

    klausimas #4
     Kaip turi prasilenkti laivai, plaukiantys vienas priešais kitą:

     1. Plaukti nekeisdami kurso ir prasilenkti dešiniaisiais bortais

     2. Plaukti nekeisdami kurso ir prasilenkti kairiaisiais bortais

     3. Prasilenkti kairiais bortais, laikydamiesi saugaus greičio, abu laivai privalo pasukti kiek įmanoma į dešinę ir taip plaukti, kol priešais plaukęs laivas pasiliks už laivagalio

     klausimas #5
      Be atskiro Klaipėdos uosto kapitono leidimo draudžiamas bet koks laivų plaukiojimas uosto akvatorija:

      1. Esant didesniam kaip 15 m/s vėjo greičiui

      2. Esant didesniam kaip 25 m/s vėjo greičiui

      3. Esant didesniam kaip 20 m/s vėjo greičiui

      klausimas #6
       Laivų susidūrimo pavojus yra realus, jeigu:

       1. Artėjančio laivo pelengas pastebimai nesikeičia

       2. Artėjančio laivo greitis yra didesnis

       3. Artėjančio laivo greitis yra mažesnis

       klausimas #7
        Paveikslo schemoje pavaizduota plaukia trys buriniai laivai, kuris laivas ir kuriam laivui privalo duoti kelią:

        1. Jeigu laivas D negali nustatyti kuriuo halsu plaukia laivas A, laivas D privalo duoti kelią A ir B laivams

        2. Laivas B privalo duoti kelią A ir D laivams

        3. Laivas A privalo duoti kelią B ir D Laivams

        klausimas #8
         Burinis laivas turi duoti kelią: COLREGS-72.

         1. Nevaldomam laivui, riboto manevringumo laivui, žvejojančiam laivui, ribotos grimzlės laivui

         2. Burinis laivas turi pirmumo teisę plaukti

         3. Priešais farvateriu plaukiančiam laivui

         klausimas #9
          Kai motorinis laivas priartėja prie burinio laivo tiek, kad kyla susidūrimo pavojus:

          1. Burinis laivas privalo praleisti motorinį

          2. Motorinis laivas privalo praleisti burinį

          3. Laivai privalo pakeisti kursą į dešinę ir prasilenkti kairiaisiais bortais

          klausimas #10
           Kada privaloma naudotis vidaus vandenų laivų ir plaustų žiburiais (topo, borto, laivagalio ir kt.):

           1. Dieną ir naktį bei esant ribotam matomumui

           2. Nuo saulėlydžio iki saulėtekio (naktį), taip pat esant ribotam matomumui

           3. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio

           klausimas #11
            Kaip turi elgtis laivas, vidaus vandenų kelyje, nusprendęs aplenkti kitą laivą:

            1. Iš ne mažesnio kaip 1 km atstumo iki aplenkiamojo turi signalizuoti - penkiais trumpais garsiniais signalais

            2. Iš ne mažesnio kaip 0,5 km atstumo iki aplenkiamojo turi signalizuoti - dviem ilgais ir dviem trumpais garsiniais signalais

            3. Iš ne mažesnio kaip 1 km atstumo iki aplenkiamojo turi signalizuoti - dviem trumpais ir dviem ilgais garsiniais signalais

            klausimas #12
             Kada ir kokiomis sąlygomis naudojami laivų navigaciniai žiburiai:

             1. Nuo saulėlydžio iki saulėtekio ir kai matomumas mažesnis nei 1 km

             2. Kai matomumas mažesnis negu 0,2 km

             3. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio ir kai matomumas didesnis nei 1 km

             klausimas #13
              Kartu priplaukusiems vidaus vandenų laivams prie žemkasės iš viršaus ir apačios, pirmas praplaukia:

              1. Laivas, plaukiantis žemyn, arba greitaeigis laivas nepriklausomai nuo judėjimo krypties

              2. Laivas, plaukiantis aukštyn, arba keleivinis laivas nepriklausomai nuo judėjimo krypties

              3. Laivas, plaukiantis aukštyn, arba lėtaeigis laivas nepriklausomai nuo judėjimo krypties

              klausimas #14
               Kaip turi elgtis aplenkiamas laivas:

               1. Laivas, leisdamas aplenkti, turi vėliava ar blykste signalizuoti iš leidžiamo aplenkti borto, jeigu būtina sumažinti greitį, kiek įmanoma saugiai pasukti į priešingą pusę ir taip plaukti iki aplenkimo pabaigos

               2. Laivas, leisdamas aplenkti, turi plaukti pasirinktu kursu ir netrukdyti lenkiančiąjam

               3. Laivas, leisdamas aplenkti, turi pasukti į kairę, sustoti ir laukti, kol praplauks lenkiantysis laivas

               klausimas #15
                Kaip privalo elgtis laivavedys, kurį riboto matomumo sąlygomis lenkia kitas laivas:

                1. Orientuotis pagal situaciją

                2. Nemažindamas greičio plaukti toliau

                3. Sumažinti greitį, pasukti kiek įmanoma į dešinę ir taip plaukti iki lenkimo pabaigos

                klausimas #16
                 Kaip turi elgtis laivas, artėdamas prie farvateryje dirbančios žemkasės ar narų laivo:

                 1. Būdamas ne toliau kaip už 1 km iki jų privalo signalizuoti vienu ilgu garsiniu signalu

                 2. Būdamas ne toliau kaip už 1 km iki jų privalo signalizuoti dviem ilgais garsiniais signalais ir blykste iš kairiojo borto

                 3. Būdamas ne toliau kaip 0,5 km iki jų privalo signalizuoti penkiais trumpais garsiniais signalais

                 klausimas #17
                  Ar galima mažiesiems ir buriniams laivams, išskyrus atvejus, kai jie vykdo gamybines užduotis, sustoti arba nuleisti inkarą farvateryje (judėjimo juostoje), taip pat prie plūduriuojančių navigacinių ženklų:

                  1. Galima, jei tai netrukdo laivybai

                  2. Galima

                  3. Negalima

                  klausimas #18
                   Kaip turi prasilenkti du buriniai laivai, plaukiantys vienodu halsu:

                   1. Buriniai laivai privalo prasilenkti kairiaisiais bortais

                   2. Pavėjinis laivas turi užleisti kelią priešvėjiniam laivui

                   3. Priešvėjinis laivas turi užleisti kelią pavėjiniam laivui

                   klausimas #19
                    Jeigu dienos metu po tiltu arba farvateryje iškeltas geltonas rombas, o nakties metu – geltonas žiburys, tokiu atveju:

                    1. Galima praplaukti abiem kryptimis

                    2. Draudžiama praplaukti

                    3. Draudžiama praplaukti priešinga kryptimi

                    klausimas #20
                     Kokiu atstumu mažasis arba burinis laivas gali kirsti farvaterį prieš atplaukiantį laivą:

                     1. Ne mažiau kaip 1 km

                     2. Ne mažiau kaip 0,8 km

                     3. Ne mažiau kaip 0,5 km

                     klausimas #21
                      Kaip turi prasilenkti priešpriešiais plaukiantys greitaeigiai laivai:

                      1. Bet kuriais bortais

                      2. Dešiniaisiais bortais

                      3. Kairiaisiais bortais

                      klausimas #22
                       Kas pirmas parodo signalinę vėliavą ar šviesą, jei greitaeigiai laivai, plaukdami priešpriešiais, privalo prasilenkti kairiaisiais bortais:

                       1. Laivas, plaukiantis žemyn

                       2. Laivas, plaukiantis aukštyn

                       3. Didesniu greičiu plaukiantis laivas

                       klausimas #23
                        Į kokius faktorius laivavedys turi atkreipti dėmesį pasirinkdamas saugų greitį:

                        1. Krovinio ir bagažo būklę

                        2. Kuro atsargų kiekį laive

                        3. Judėjimo intensyvumą, įskaitant žvejybos ar bet kurių kitų laivų susitelkimą, laivo manevrines savybes ir ypač nuotolį, būtiną laivui visiškai sustabdyti ir jį valdyti prie esamų sąlygų

                        klausimas #24
                         Kas nustato ir nurodo aplenkimo arba prasilenkimo pusę, kai greitaeigis laivas prasilenkia arba lenkia kitus laivus:

                         1. Laivas, plaukiantis aukštyn

                         2. Laivas, plaukiantis žemyn

                         3. Greitaeigis laivas

                         klausimas #25
                          Kaip lenkiamas greitaeigis laivas:

                          1. Tik iš dešiniojo borto

                          2. Tik iš kairiojo borto

                          3. Iš bet kurio borto

                          klausimas #26
                           Kaip turi prasilenkti laivai, jeigu dėl kelio sąlygų arba kitų priežasčių, prasilenkimas apsunkintas:

                           1. Abu laivai turi lygias teises ir prasilenkti privalo dešiniaisiais bortais

                           2. Laivas, judantis prieš srovę, pastebėjęs laivą plaukiantį pasroviui, privalo savo judėjimą reguliuoti taip, kad jie susitiktų patogiausioje vietoje; jis turi iš anksto pasukti kiek įmanoma į dešinę ir praleisti sutiktą laivą pro kairįjį bortą

                           3. Laivas, judantis pasroviui, pastebėjęs laivą, plaukiantį prieš srovę, privalo savo judėjimą reguliuoti taip, kad jie susitiktų patogiausioje vietoje; jis turi iš anksto pasukti kiek įmanoma į dešinę ir praleisti sutiktą laivą pro kairįjį bortą

                           klausimas #27
                            Kaip turi elgtis lenkiamas laivas, jeigu jo dėl kokių nors priežasčių aplenkti neįmanoma:

                            1. Jei neįmanoma aplenkti, aplenkiamasis laivas turi perspėti trim trumpais garsiniais signalais

                            2. Jei neįmanoma aplenkti, aplenkiamasis laivas turi perspėti penkiais trumpais garsiniais signalais

                            3. Jei neįmanoma aplenkti, aplenkiamasis laivas turi perspėti keturiais trumpais garsiniais signalais

                            klausimas #28
                             Žvejojantiems vidaus vandenų laivams draudžiama:

                             1. Abu atsakymai teisingi

                             2. Statyti tinklus farvateryje

                             3. Įplaukti į farvaterį, jei matomumas mažesnis kaip 1 km

                             klausimas #29
                              Kaip turi elgtis laivas plaukiantis aukštyn, esant ribotam matomumui, bei pastebėjęs priešpriešiais plaukiantį laivą:

                              1. Prasilenkiant (praleidžiant) pro kairįjį bortą signalizuoti trimis trumpais garsiniais signalais, vėliava bei blykste

                              2. Prasilenkiant (praleidžiant) pro kairįjį bortą signalizuoti vienu trumpu garsiniu signalu, vėliava bei blykste

                              3. Prasilenkiant (praleidžiant) pro kairįjį bortą signalizuoti dviem trumpais garsiniais signalais, vėliava bei blykste

                              klausimas #30
                               Kaip turi elgtis laivas plaukiantis žemyn, kurį praleidžia laivas, plaukiantis aukštyn:

                               1. Laivas, plaukiantis žemyn, privalo priimti ir nedelsdamas patvirtinti nurodytą prasilenkimo (praleidimo) pusę, signalizuodamas iš atitinkamo borto

                               2. Plaukti numatytu kursu ir netrukdyti laivui plaukiančiam aukštyn

                               3. Susisiekti radijo ryšio pagalba ir nurodyti jam patogią prasilenkimo tvarką

                               klausimas #31
                                Su kokio galingumo pakabinamais varikliais plaukiojant mažųjų plaukiojimo priemonių laivavedžiams neprivalomas motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimas:

                                1. Iki 3 kW

                                2. Iki 4 kW

                                3. Iki 6 kW

                                klausimas #32
                                 Esant ribotam matomumui draudžiama:

                                 1. Švartuotis prie prieplaukų, laivų, jeigu matomumas mažesnis nei du laivo ilgiai, taip pat prasilenkti bei aplenkti laivą (stumiamą vilkstinę) laivybos farvateryje, kurio plotis mažesnis kaip 200 m arba jei matomumas mažesnis už tris laivo (vilkstinės) ilgius

                                 2. Laivui (stumiamai vilkstinei) prasilenkti ir aplenkti laivybos farvateryje, kurio plotis mažesnis kaip 300 m arba jei matomumas mažesnis už du laivo (vilkstinės) ilgius, taip pat švartuotis prie prieplaukų, laivų, jeigu matomumas mažesnis nei trys laivo ilgiai

                                 3. Švartuotis prie prieplaukų, laivų, jeigu matomumas mažesnis nei keturi laivo ilgiai, taip pat prasilenkti bei aplenkti laivą (stumiamą vilkstinę) laivybos farvateryje, kurio plotis mažesnis kaip 400 m arba jei matomumas mažesnis už tris laivo (vilkstinės) ilgius

                                 klausimas #33
                                  Apibūdinkite sąvoką „praleidimas“:

                                  1. Prasilenkimo momentas, kai laivas einantis aukštyn, praleidžia laivą einantį žemyn

                                  2. Prasilenkimo momentas, kai vienas iš laivų sustoja arba sumažina greitį

                                  3. Prasilenkimo momentas, kai laivai prasilenkia dešiniais bortais

                                  klausimas #34
                                   Ar gali vidaus vandenų laivas apsisukti prieš artėjančius laivus:

                                   1. Gali, po tarpusavio veiksmų suderinimo

                                   2. Negali

                                   3. Gali, jei laivų atstumas ne mažiau kaip 300 m

                                   klausimas #35
                                    Nuo kokio amžiaus ir kokio galingumo (AG) motorinį pramoginį laivą gali valdyti laivavedys:

                                    1. Turintis motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, laivavedys nuo 18 metų turi teisę valdyti vidaus vandenyse motorinį pramoginį laivą, kurio variklio galingumas neviršija 150 AG

                                    2. Turintis motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, laivavedys nuo 16 metų turi teisę valdyti vidaus vandenyse motorinį pramoginį laivą, kurio variklio galingumas neviršija 50AG

                                    3. Abu atsakymai teisingi

                                    klausimas #36
                                     Ribotas matomumas reiškia: COLREGS-72

                                     1. Sąlygas, kurioms esant matomumas yra ribotas dėl rūko, pūgos, sniego, stiprios liūties, smėlio audros arba dėl kitų panašių priežasčių

                                     2. Technines kliūtis ir sąlygas, kurias nustato hidrometeorologijos tarnyba

                                     3. Esant tamsiam paros laikui

                                     klausimas #37
                                      Kokiu atstumu pavojinga priartėti prie minas traluojančio laivo: COLREGS-72

                                      1. Pavojinga priartėti arčiau kaip 1 jūrmylę prie bet kurio minų tralerio borto

                                      2. Pavojinga priartėti arčiau kaip 1 jūrmylę prie minų tralerio laivagalio

                                      3. Pavojinga priartėti arčiau kaip 1000 m

                                      klausimas #38
                                       Paveiksle pavaizduoti du plaukiantys laivai, kokia tvarka privalo prasilenkti šie laivai:

                                       1. Laivas A privalo užleisti kelią laivui B prasilenkdamas iš laivagalio ir bortų ne arčiau kaip 500 m

                                       2. Laivas B privalo užleisti kelią laivui A prasilenkdamas iš laivagalio ir bortų ne arčiau kaip 1000 m

                                       3. Laivas B privalo užleisti kelią laivui A prasilenkdamas iš laivagalio ir bortų ne arčiau kaip 500 m

                                       klausimas #39
                                        Paveiksle pavaizduoti du plaukiantys laivai, kokia tvarka privalo prasilenkti šie laivai:

                                        1. Laivas B privalo duoti kelią laivui A

                                        2. Laivas A privalo duoti kelią laivui B

                                        3. Laivai A ir B privalo pakeisti savo plaukimo kursą, ir prasilenkti kairiais bortais

                                        klausimas #40
                                         Paveiksle pavaizduoti du plaukiantys laivai, kokia tvarka privalo prasilenkti šie laivai:

                                         1. Laivai A ir B privalo pakeisti savo plaukimo kursą, ir prasilenkti kairiais bortais

                                         2. Laivas A privalo duoti kelią laivui B

                                         3. Laivas B privalo duoti kelią laivui A

                                         klausimas #41
                                          Paveiksle pavaizduoti du plaukiantys laivai, kokia tvarka privalo prasilenkti šie laivai:

                                          1. Laivas A privalo duoti kelią laivui B

                                          2. Laivai A ir B privalo pakeisti savo plaukimo kursą, ir prasilenkti kairiais bortais

                                          3. Laivas B privalo duoti kelią laivui A

                                          klausimas #42
                                           Paveikslo schemoje pavaizduota plaukia du laivai su mechaniniais varikliais, kuriam laivui ir kokie manevrai privalomi šioje situacijoje, kad išvengti laivų susidūrimo:

                                           1. Laivas B turi duoti kelią laivui A ir nekirsti jo plaukimo kurso iš priekio

                                           2. Laivas A turi duoti kelią laivui B ir nekirsti jo plaukimo kurso iš priekio

                                           3. Laivas B privalo pakeisti kursą į kairę kad praplauktų pro laivo A laivagalį

                                           klausimas #43
                                            Koks laivų greitis nustatytas visoje Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto akvatorijoje:

                                            1. Visoje uosto akvatorijoje nustatytas ne didesnis kaip 8 mazgų laivų greitis

                                            2. Visoje uosto akvatorijoje nustatytas ne didesnis kaip 6 km/h laivų greitis

                                            3. Visoje uosto akvatorijoje nustatytas ne didesnis kaip 6 mazgų laivų greitis

                                            klausimas #44
                                             Laivams, neturintiems radiolokatoriaus, plaukiojimas Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto akvatorijoje draudžiamas:

                                             1. Esant mažesniam kaip 0,5 km matomumui

                                             2. Esant mažesniam kaip 0,5 jūrmylės matomumui

                                             3. Esant mažesniam kaip 1 jūrmylės matomumui

                                             klausimas #45
                                              Kokia seka paduodami signalai laivų bendrų veiksmų derinimo atveju:

                                              1. Šviesos signalas, garso signalas, radijo ryšys

                                              2. Garso signalas, radijo ryšys, šviesos signalas

                                              3. Radijo ryšys, garso, šviesos signalas

                                              klausimas #46
                                               Pramoginiams ir sportiniams laivams, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, draudžiama:

                                               1. Plaukti tarp Kiaulės nugaro salos ir tarptautinės jūrų perkėlos krantinių Nr. 147-151

                                               2. Plaukti arčiau kaip 50 m atstumu nuo krantinių Nr. 116-122 ir tarp tarptautinės jūrų perkėlos terminalo

                                               3. Plaukti arčiau kaip 100 m atstumu nuo krantinių Nr. 120-122 ir tarp tarptautinės jūrų perkėlos terminalo

                                               klausimas #47
                                                Pramoginiams ir sportiniams laivams, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, draudžiama:

                                                1. Plaukti arčiau kaip 100 m nuo tarptautinės jūrų perkėlos krantinių Nr. 116-122

                                                2. Plaukti arčiau kaip 200 m nuo tarptautinės jūrų perkėlos krantinių Nr. 147-151

                                                3. Plaukti arčiau kaip 200 m nuo tarptautinės jūrų perkėlos krantinių Nr. 120-122

                                                klausimas #48
                                                 Ar leidžiama vidaus vandenų laivams bei plūduriuojantiems įrenginiams stovėti po tiltais, aukštos įtampos elektros linijomis, keltų praplaukimo ruožuose:

                                                 1. Draudžiama

                                                 2. Leidžiama, jei tai netrukdo saugiai laivybai

                                                 3. Leidžiama

                                                 klausimas #49
                                                  Paveiksle pavaizduota plaukia du laivai su mechaniniais varikliais vidaus vandenų keliu, kokia tvarka privalo prasilenkti šie laivai, kad išvengti laivų susidūrimo:

                                                  1. Laivas B privalo praleisti laivą A

                                                  2. Laivas A privalo praleisti laivą B

                                                  3. Laivas B privalo pakeisti savo plaukimo kursą taip, kad su laivu A prasilenktų kairiaisiais bortais

                                                  klausimas #50
                                                   Paveiksle pavaizduota plaukia du laivai su mechaniniais varikliais, kokia tvarka privalo prasilenkti šie laivai, kad išvengti laivų susidūrimo:

                                                   1. Laivas A privalo praleisti laivą B

                                                   2. Laivas B privalo pakeisti savo plaukimo kursą taip, kad su laivu A prasilenktų kairiaisiais bortais

                                                   3. Laivas B privalo praleisti laivą A

                                                   klausimas #51
                                                    Paveikslo schemoje pavaizduota plaukia du laivai su mechaniniais varikliais vidaus vandenų keliu, kokia tvarka privalo prasilenkti šie laivai, kad išvengti laivų susidūrimo:

                                                    1. Laivas B privalo netrukdomai praleisti laivą A

                                                    2. Laivas A privalo pakeisti savo kursą į kairę ir netrukdomai praleisti laivą B

                                                    3. Laivas A privalo pakeisti savo plaukimo kursą į kairę ir saugiai aplenkti laivą B

                                                    klausimas #52
                                                     Paveikslo schemoje pavaizduota plaukia du laivai su mechaniniais varikliais vidaus vandenų keliu, kokia tvarka privalo prasilenkti šie laivai, kad išvengti laivų susidūrimo:

                                                     1. Laivas B privalo sumažinti savo greitį arba sustoti ir netrukdomai praleisti laivą A

                                                     2. Laivas B privalo pakeisti savo plaukimo kursą į dešinę ir duoti kelią laivui A

                                                     3. Laivas A privalo sumažinti savo greitį arba pakeisti plaukimo kursą ir duoti kelią laivui B

                                                     klausimas #53
                                                      Paveiksle pavaizduota plaukia du laivai su mechaniniais varikliais vidaus vandenyse, kokia tvarka privalo prasilenkti šie laivai, kad išvengti laivų susidūrimo:

                                                      1. Laivas B privalo pakeisti savo plaukimo kursą taip, kad su laivu A prasilenktų kairiaisiais bortais

                                                      2. Laivas B privalo praleisti laivą A

                                                      3. Laivas A privalo praleisti laivą B

                                                      klausimas #54
                                                       Paveiksle pavaizduota plaukia du laivai su mechaniniais varikliais, kokia tvarka privalo prasilenkti šie laivai, kad išvengti laivų susidūrimo:

                                                       1. Laivas A privalo duoti kelią laivui B

                                                       2. Laivas B privalo duoti kelią laivui A žvejojančiam su tinklais

                                                       3. Laivai A ir B privalo pakeisti savo plaukimo kursą, ir prasilenkti kairiaisiais bortais

                                                       klausimas #55
                                                        Mažasis ar pramoginis laivas, vilkdamas kitą mažąjį ar pramoginį laivą, privalo įjungti:

                                                        1. Aplinkinį klotiko žiburį ir laivagalio žiburius. Bortinių žiburių gali nebūti

                                                        2. Klotiko žiburius ir laivagalio žiburį. Bortinių žiburių gali nebūti

                                                        3. Tokius pat žiburius ir iškelti tokius ženklus kaip ir pavienis laivas

                                                        klausimas #56
                                                         Mažojo, pramoginio ir burinio laivo laivavedys privalo:

                                                         1. Netrukdyti didelių laivų eismui. Susitinkant su jais, prieš 100 metrų pasitraukti į saugią zoną, o plaukiant farvateriu - už jo krašto

                                                         2. Sustoti arba nuleisti inkarą farvateryje (judėjimo juostoje), taip pat prie plūduriuojančių navigacinių įrenginių, kai jis nevykdo gamybinių užduočių

                                                         3. Abu atsakymai teisingi

                                                         klausimas #57
                                                          Irkluojamas, velkamas ir plaukiantis su burėmis mažasis ar pramoginis laivas privalo įjungti:

                                                          1. Raudoną aplink šviečiantį žiburį arba turėti jį paruoštą ir signalizuoti artėjant kitiems laivams

                                                          2. Žalią aplink šviečiantį žiburį arba turėti jį paruoštą ir signalizuoti artėjant kitiems laivams

                                                          3. Baltą aplink šviečiantį žiburį arba turėti jį paruoštą ir signalizuoti artėjant kitiems laivams

                                                          klausimas #58
                                                           Mažasis ar pramoginis laivas su stacionariu arba pakabinamu varikliu nepriklausomai nuo variklio galingumo plaukdamas privalo įjungti:

                                                           1. Klotiko žiburius ir laivagalio žiburį. Bortinių žiburių gali nebūti

                                                           2. Vieną baltą aplink šviečiantį žiburį ir laivagalio žiburius. Bortinių žiburių gali nebūti

                                                           3. Bortinius ir laivagalio žiburius. Bortiniai žiburiai gali būti įrengti viename žibinte

                                                           klausimas #59
                                                            Mažasis, pramoginis ar burinis laivas, nuleidęs inkarą tokioje vietoje, kur gali plaukioti kiti laivai, privalo įjungti:

                                                            1. Bortinius ir baltą klotiko žiburį. Bortiniai žiburiai gali būti įrengti viename žibinte

                                                            2. Vieną baltą aplink šviečiantį žiburį

                                                            3. Bortinius ir vieną baltą aplink šviečiantį žiburį Bortiniai žiburiai gali būti įrengti viename žibinte

                                                            klausimas #60
                                                             Netekęs eigos arba nevaldomas mažasis, pramoginis ar burinis laivas, esantis kitų laivų kelyje, privalo iš anksto juos perspėti:

                                                             1. Dieną - aplink sukdamas ryškų daiktą, naktį - sukdamas ratu baltą žiburio šviesą. Papildomai galima perduoti garsinius perspėjimo signalus

                                                             2. Dieną - sukdamas ratu baltą žiburio šviesą, naktį - aplink sukdamas baltą signalinę veliavą ir perduoti garsinius signalus

                                                             3. Dieną - sukdamas ratu baltą žiburio šviesą, naktį - aplink sukdamas baltą signalinę veliavą ir privaloma perduoti garsinius perspėjimo signalus

                                                             klausimas #61
                                                              Sportinių ir kitų masinių renginių metu mažųjų, pramoginių ir burinių laivų plaukiojimas farvateryje leidžiamas tik suderinus:

                                                              1. Su Valstybine vidaus vandens kelių direkcija ir su sąlyga, kad tai netrukdys judėti kitiems laivams

                                                              2. Su vidaus vandens kelių direkcija ir su sąlyga, kad tai netrukdys

                                                              3. Su Valstybine vidaus vandenų laivybos inspekcija ir su sąlyga, kad tai netrukdys judėti kitiems laivams

                                                              klausimas #62